İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF TEXTS IN PRIMARY SCHOOL ENGLISH TEXTBOOKS IN TERMS OF VALUES EDUCATION )

Yazar : Meryemnur KÜÇÜK  Büşra KOÇAK MACUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/2
Sayfa : 142-170
    


Abstract

Bu çalışmada ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf Türkçe kitabındaki metinler değerler eğitimi açısından incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Metinler; adalet, adil olma, aile birliği, alçak gönüllülük, bağımsız ve özgür düşünebilme, bilimsellik, cesaret, çalışkanlık, dostluk, duyarlılık, dürüstlük, empati, estetik, fedakarlık, hoşgörü, iyilik, iyimserlik, liderlik, merhamet, misafirperverlik, nazik olma, özdenetim, özgüven, paylaşma, sabır, saygı, selamlaşma, sevgi, sorumluluk, şefkat, temizlik, vatanseverlik ve yardımseverlik değerleri bakımından incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle İlkokul Türkçe ders kitabındaki metinlerin değerler eğitimi açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu belirlenmiştir.Keywords

İlkokul, Türkçe, ders kitabı, değer, değerler eğitimi.Özet

In this study, the texts in the primary school 1st, 2nd, 3rd and 4th grade Turkish textbooks were examined in terms of values education. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. Content analysis was used to analyze the data. Texts; justice, fairness, family unity, humility, independent and free thinking, scientific, courage, diligence, friendship, sensitivity, honesty, empathy, aesthetics, sacrifice, tolerance, kindness, optimism, leadership, compassion, hospitality, kindness, self-control , was examined in terms of the values of self-confidence, sharing, patience, respect, greeting, love, responsibility, compassion, cleanliness, patriotism and helpfulness. Based on the findings obtained, it was determined that the texts in the Primary School Turkish textbook have a rich content in terms of values education.Anahtar Kelimeler

Primary school, Turkish, textbook, value, values education