İKİ ÉLİN BALASI İRFAN MURAT YILDIRIM’IN ARDINDAN
(AFTER İRFAN MURAT YILDIRIM, A SON OF TWO COUNTRIES )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 3/1
Sayfa : 1-20
    


Abstract

İrfan Murat Yıldırım, 1963 yılında Iğdır’da dünyaya gelir. İlkokulu, ortaokulu Iğdır’da; Samsun’da başladığı liseyi ise Iğdır’da bitirir. Yıldırım, lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; Yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda tamamlar. İrfan Murat Yıldırım, İrfan Murat Yıldırım, Türk Dili Okutmanı olarak 1984-1996 yılları arasında Ege Üniversitesinde, 1993-1996 yılları arasında Varşova Üniversitesinde; Öğretim Üyesi olarak da 1996-2000 yılları arasında Kars Kafkas Üniversitesinde, 2000-2024 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde çalışır. İrfan Murat Yıldırım, Türk dünyası, Azerbaycan Türkleri, İran Türkleri, Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı alanlarında birçok kitap, makale ve bildiri yazar. Dr. Öğretim Üyesi İrfan Murat Yıldırım, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda görev yaparken 17 Mayıs 2024 tarihinde vefat eder. Bu makale Dr. Öğretim Üyesi İrfan Murat Yıldırım’ın öz geçmişi, akademik hayatı, yayınları ve Türk dünyası ile ilgili çalışmaları hakkındaki bilgileri içermektedir.Keywords

İrfan Murat Yıldırım, Türk Dünyası, Azerbaycan, Yeni Türk Edebiyatı.Özet

İrfan Murat Yıldırım was born in Iğdır in 1963. He completed primary and secondary school in Iğdır and high school in Samsun. Yıldırım completed his undergraduate studies at Atatürk University, Faculty of Literature, Department of Turkish Language and Literature, and his master's and doctoral studies at Ege University, Department of Turkish Language and Literature. İrfan Murat Yıldırım, İrfan Murat Yıldırım worked as a Turkish Language Instructor at Ege University between 1984-1996, at Warsaw University between 1993-1996; as a lecturer at Kars Kafkas University between 1996-2000 and at Manisa Celal Bayar University between 2000-2024. İrfan Murat Yıldırım has written many books, articles and papers in the fields of Turkish world, Azerbaijan Turks, Iranian Turks, Azerbaijan Turkish, Azerbaijan Literature, New Turkish Literature. Prof. Dr. Lecturer İrfan Murat Yıldırım died on May 17, 2024 while working at Manisa Celâl Bayar University Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Turkish Language and Literature, Department of New Turkish Literature. This article contains information about Dr. Lecturer İrfan Murat Yıldırım's background, academic life, publications and studies on the Turkish world.Anahtar Kelimeler

İrfan Murat Yıldırım, Turkic world, Azerbaijan, New Turkish Literature.